دیدن خواب آدم خوار و خوردن گوشت بدن انسان زنده یا مرده در خواب توسط آدم خوار یا حیوانات وحشی تعبیر خوبی ندارد البته باید دید شما خواب آدم خواری را با چه شرایط و ویژگی هایی دیدید که می تواند هر یک تعبیرهای متفاو...
تعبیر خواب آدم خواری | تعبیر خوردن گوشت انسان زنده و مرده چیست؟

دیدن آدم و حوا در خواب بستگی به این دارد که شما آدم و حوا را با چه شرایطی در خواب دیدید معمولا تعبیر خواب آدم و حوا یا رسیدن به خوشبختی است و یا اینکه عده ای شما را فریب خواهند داد و خوشبختی را از شما خواهند گر...
تعبیر خواب آدم و حوا | تعبیر دیدن آدم و حوا در خواب نشانه چیست؟

دیدن لاغر شدن بدن در خواب معمولا یکی از خواب های رایج افراد چاق مخصوصاً بانوان می باشد که همیشه به فکر لاغری هستید خوشبختانه تعبیر خواب لاغر شدن معمولا خوب است البته اگر لاغری به اندازه باشد و دچار ضعف بدنی نشو...
تعبیر خواب لاغر شدن | تعبیر دیدن آدم لاغر و لاغر شدن در خواب

دیدن خواب کشته شدن یا کشتن کسی در خواب به دلیل وجود مشکلات و گرفتاری هایی در زندگی شما است که باعث عذاب روحی و روانی شما شده است. در حالت کلی اگر خواب ببینید که کشته شده اید نگران نباشید تعبیر خواب شما خوب است....
تعبیر خواب کشتن | کاملترین تعبیر خواب کشتن و کشته شدن در خواب

تعبیر دیدن خواب آدم دزدی و آدم ربایی در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب آدم دزدی و آدم ربایی را با چه شرایطی دیدید چون ممکن است آدم دزد یک دختر یا یک پسر را بدزد یا حتی خود شما دزدیده شود که هر ک...
تعبیر خواب آدم دزدی و آدم ربایی | تعبیر دزدیدن دختر و پسر در خواب

دیدن خواب حقه و نیرنگ یا دیدن خواب آدم حقه باز تعبیرهای متفاوتی دارد اما طبق تعبیر بزرگان تعبیر خواب, دیدن حقه در خواب نشانه زن یا کنیز است و باید دید شما خواب حقه یا آدم حقه باز را با چه شرایطی دیدید. در ادامه...
تعبیر خواب آدم حقه باز | تعبیر دیدن آدم حقه و نیرنگ در خواب

دیدن خواب آدرس بسته به اینکه شما در حال نوشتن آدرس هستید یا اینکه به دنیال آدرس خاصی میگردید و یا آدرسی را با صدای بلند می خوانید و … تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما خواب آدرس را با چه شرایطی دیدید....
تعبیر خواب آدرس گرفتن | تعبیر دیدن به دنبال آدرس گشتن در خواب

دیدن خواب آدامس یا سقز تعبیرهای مختلفی دارد و باید دید شما با چه شرایطی خواب آدامس را دیدید مثلا ممکن است یکی در خواب آدامس بخورد (قورت بدهد) یا یکی دیگر آدامس و سقز از کسی بگیرد یا به کسی بدهد و … که هر ...
تعبیر خواب آدامس جویدن | تعبیر دیدن و خوردن آدامس و سقز در خواب

خواب آخور یکی دیگه از خواب های رایج است که بیشتر این خواب را کسانی که به شغل دامپروی مشغول هستند می بینند. به هر حال اگر شما هم خواب آخور دیدید و به دنبال معنای خواب خود هستید در ادامه در این پست پارلین می توان...
تعبیر خواب آخور چیست؟ | دیدن خواب آخور چه معنایی دارد؟

خداحافظی کردن در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شخص خواب دیده با چه کسانی و در چه شرایطی خداحافظی کرده است. معمولا یه سری خواب ها برای خاحافظی و وداع بین مردم رایج است مانند خداحافظی کردن برای رفتن به سف...
کاملترین تعبیر خواب خداحافظی با گریه و شادی با اطرافیان و معشوق

خواب آجر یکی دیگه از خواب های معمول هر شخصی می تواند باشد و در کل تعبیر خواب آجر خوب است اما برای تعبیر دقیق تر باید دید آن شخص خواب آجر را با چه شرایطی دیده است مثلا اگر کسی خواب ببینید که آجر به صورت آوار روی...
تعبیر خواب آجر چیست؟ | دیدن خواب افتادن آجر تا آچر چینی در خواب

دیدن روشن کردن و افروختن آتش در خواب یکی دیگر از خواب های معمول و رایج در بین ماست و باید دید شما خواب آتش روشن کردن و افروختن آتش را با چه شرایطی دیدید مثلا ممکن است یکی آتش برای روشنایی یا گرم شدن روشن کن و ی...
تعبیر خواب آتش روشن کردن | تعبیر دیدن آتش افروختن در خواب

دیدن پرستیدن آتش در خواب بسته به اینکه شما خواب آتش را با چه شرایطی دیدید تعبیر خوب و بد می شود. در ادامه ما تعبیر خواب پرستیدن و غلتیدن در آتش  همچنین تعبیر خواب سجده کردن به آتش را به صورت کامل آماده کرده ایم...
تعبیر خواب پرستیدن آتش | تعبیر دیدن سجده کردن به آتش در خواب

دیدن آتش بازی کردن در خواب محصوصاً نزدیک های چهارشنبه سوری و ایام عید از خواب های معمول همه ما است و اگر شما هم خواب دیدید که مشغول آتش بازی یا حتی تماشای آتش بازی بودید می توانید در ادامه تعبیر خواب آتش بازی خ...
تعبیر خواب آتش بازی | تعبیر تماشا کردن نمایش آتش بازی در خواب

دیدن بادکنک در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب بادکنک را با چه ویژگی هایی دیدید چون ممکن است یکی خواب ببینید بادکنکی ترکید یا حتی دنبال تعبیر خواب بادکنک در آسمان باشید و … که همه این خواب ...
تعبیر خواب بادکنک | تعبیر دیدن ترکیدن و هوا کردن بادکنک در خواب

تعبیر دیدن ظرف آتش دان و منقل آتش در خواب نشانه زن خدمتکار است که بر حسب ویژگی های آتش دان خواب شما کامل تعبیر می شود. اما آتشدان چیه؟ آتشدان نوع ظرف به خصوص شبیه منقل است که در آن آتش روشن می کنند و اسپند, کند...
تعبیر خواب آتش دان | تعبیر دیدن منقل آتش و آتشدان در خواب

دیدن خواب بادبزن تعبیرش در حالت کلی خوب است اما باید دید شما خواب بادبزن را با چه شرایطی دیدید. بی شک تعبیر خواب خرید بادبزن با گم کردن بادبزن متفاوت است یا اینکه شما با بادبزن خودتون را باد بزنید یا اینکه یکی ...
تعبیر خواب بادبزن | تعبیر دیدن خریدن و گم کردن بادبزن در خواب

دیدن خواب آتش تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما آتش را در خواب با چه شرایطی دیدید برای مثال ممکن است یکی خواب ببیند که آتش گرفته است و یا یکی دیگه خواب ببیند خانه اش آتش گرفته و حتی ببیند از آسمان آتش می با...
تعبیر خواب آتش | تعبیر دیدن آتش گرفتن و آتش سوزی در خواب

تعبیر دیدن بادبادک در خواب بستگی به شراط خوابی که دیدید تعبیر می شود برای مثال ممکن است شما در حال هوا کردن بادبادک یا درست کردن بادبادک در خواب باشید همچنین شاید خواب ببینید که بادبادک شما در ارتفاع بلند یا کم...
تعبیر خواب بادبادک | تعبیر درست کردن و هوا کردن بادبادک در خواب

تعبیر خواب آپارتمان تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما با چه شرایطی خواب آپارتمان را دیدید تعبیر خواب خرید آپارتمان و اجاره کردن آپارتمان در خواب تا تنها یا با شخص دیگری در آپارتمان بودن و همچنین بزرگی و زیبا...
تعبیر خواب آپارتمان | تعبیر خریدن و اجاره کردن آپارتمان در خواب