تبلیغات

تعبیر خواب آبنبات | تعبیر دیدن و خوردن آبنبات ترش و شیرین در خواب

سه شنبه, 2 ژانویه , 2018

تعبیر خواب آبنبات بستکی به شرایط خواب شما و هچنین ترش یا شیرین بودن آبنباب تعبیر های متفاوتی دارد. در این پست تعبیر خواب کامل آبنبات درست کردن, آبنبات خوردن و تعبیر خواب آبنبات به کسی دادن و از کسی گرفتن را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب در جهان آماده کرده ایم که در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبناب درست کردن

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی در خواب ببیند که مشغول درست کردن آبنات است خوابش بیانگر این است که به کاری سود آور و صنعتی وارد خواهد شد.

هانس کورت می گوید : اگر شخصی در خواب آبنبات درست کند خوابش بیانگر این است که وارد کاری بزرگ و پرمنفعت خواهد شد.

تعبیر خواب آبنبات خوردن

هانس کورت می گوید : اگر شخصی خواب ببینید که آبنبات می خورد خوابش بیانگر یک تفریح و گردش دسته جمعی می باشد.

آنلی بتون می گوید :

  • اگر شخصی در خواب آبنبات بخورد خوابش بیانگر این است که پیرو جهان به تفاهم خواهند رسید و تفریحات دسته جمعی به پا خواهند کرد.
  • اگر شخصی در خواب مشغول خوردن آبنبات ترش مزه ای است خوابش بیانگر این است که آن شخص بیمار خواهد شد و از افراد قابل اعتماد خود زبان و رنج خواهد دید.

تعبیر خواب آبنبات از کسی گرفتن

آنلی بیتوت : اگر در خواب جعبه ای آبنبات از کسی گرفتید خواب شما بیانگر این است که شما مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبختی در انتظار شماست.

تعبیر خواب آبگوشت
تعبیر خواب گوشت کوبیده آبگوشت
تعبیر خواب خوردن آبگوشت و دیدن آبگوشت در خواب بستکی به شرایط خوابی دارد که ...

تعبیر خواب آبناب به کسی دادن

آنلی بیتون : اگر شخصی در خواب جعبه ای آبنبات برای کسی بفرستد خوابش علامت این است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی خواهد داد و با مخالفت او روبرو خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.