تشک

تعبیر خواب آبادی

یکشنبه, 8 ژانویه , 2017

تعبیر خواب آبادی | تعبیر خواب بازسازی خانه و آباد کردن خانه نیمه ساخته

تعبیر خواب آبادانی,معنای دیدن آبادانی مکانی در خواب,معنای دیدن اباد شدن جایی در خواب,معنای دیدن آباد شدن خونه در خواب,معنای دیدن آباد شدن محل زندگی در خواب,تعبیر خواب آباد شدن خانه,تعبیر خواب آبادی,تعبیر خواب شاه آبادی,تعبیر خواب آبادانی,تعبیر خواب آبادانی,تعبیر خواب خانه آباد کردن,تعبیر خواب آباد,تعبیر خواب آباد شدن,تعبیر خواب خانه آباد,تعبیر خواب آباد شدن خونه پدربزرگ,تعبیر خواب آبادانی مکان,معنای دیدن آبادانی جایی در خواب,تعبیر خواب ابادی,تعبیر خواب بازسازی و آباد کردن خانه نیمه ساخته,تعبیر خواب کامل خانه در حال ساخت و تعبیر آباد کردن و نوسازی و آبادانی جایی یا محلی در خواب

تعبير خواب آبادی به روايت امام جعفر صادق

ديدن آباداني در خواب بر چهار وجه است :

صلاح کارهاي اين جهان

خيرو منفعت

داد و کامراني

گشايش کارهاي شايسته

از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که ديدن آبادي نشاني از گشايش کارهاي بسته است

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺭﺍ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻭ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﺁﺧﺮﻱ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ, ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺭﺳﺪ.

همچنین ببینید : تعبیر خواب آب

کامل ترین مرجع تعبیر خواب آبادی از دید ۵ عالم بزرگ

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا :

در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است.

اگر زميني را که احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد. چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است و به گفته ابن سيرين خير و فايده نصيب شما مي شود.

اتفاق مي افتد که در خواب مي بينيد بناي آباد ساخته شده اي ناگهان فرو ريخت و ويران شد. اين نشان آن است که به اهل آن جايگاه آسيبي وارد مي آيد و مصيبتي مي رسد. چنان چه خودتان را در جائي آباد و معمور مشاهده کنيد که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادي تعجب کنيد به همان نسبت که آبادي ديده ايد بهره مند و کامياب مي شويد و خلاف اين نيز صادق است يعني اگر جاي آبادي را ويران مشاهده کنيد و خودتان در آن ويراني باشيد انتظار يک خسارت يا زيان را داشته باشيد،

تعبير خواب آبادی به روايت نفايس الفنون :

به نوشته نفايس الفنون اگر خود را در ده يا روستا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد. چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهي گم شده نشانه شرو فساد و بدي است

تعبیر خواب آبادانی از زبان ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ :

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎﺑﺪ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻣﻀﺮﺕ ﻭﻱ ﻛﻨﺪ.

تعبیر خواب » کامل ترین مرجع تعبیر خواب آبادی » تعبیر خواب بازسازی خانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...