تبلیغات

تعبیر خواب باد | تعبیر دیدن وزیدن باد شدید و طوفانی در خواب

جمعه, 29 دسامبر , 2017

دیدن باد در خواب بسته به اینکه در خواب شما وزیدن باد شدید است یا آرام و خیلی موارد دیگه که در تعبیر خواب شما مهم هستند و باید بهشون توجه کنید تا بتوانید تعبیر مناسبی برای خواب خود بیایید. ما در بخش تعبیر خواب پارلین, امروز تعبیر خواب کامل وزیدن باد شدن و باد آرام به همراه تعبیر خواب باد بردن آدم تا راه رفتن در جهت موافق و مخالف باد را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

تعبیر خواب باد شدید

محمد بن سبرین می گوید :

 • اگر کسی در خواب از باد سختی نجات پیدا کرد خوابش بیانگر این است که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
 • اگر در خواب ببینید که باد شدید و سخت درختان را کند و خرابی به بار آورد خوابش بیانگر این است که اهل آن دیار را بلا و مصیبت از طاعون و سرخچه و ... خواهد رسید.

هانس کورت می گوید : اگر کسی در خواب ببینید که باد شدیدی در حال وزرش است طوری که صدای وحشناکی ایجاد کرده خوابش بیانگر این است که یکی از نزدیکانش را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب باد آرام

هانس کورت : اگر کسی در خواب ببینید که باد آرامی می وزد خوابش بیانگر این است که ثروتی فراوان به او خواهد رسید.

.

تعبیر خواب باد بردن آدم

جابر مغربی می گوید :

 • اگر شخصی در خواب ببیند که بادی سخت او را به سوی آسمان ها برد خوابش بیانگر این است که اجل او نزدیک است.
 • اگر ببینید که باد او را از آسمان به زمین آورد خوابش بیانگر این است که شخص خواب دیده بیمار می شود ولی عاقبت شفا خواهد یافت.

اسماعیل بن اشعث : اگر کسی در خواب ببینید که باد مردم آن دیار را برگرفت و به هوا برد خوابش بیانگر این است که او از مردمان شریف و بزرگی خواهد شد.

لیلا برایت : اگر در خواب دیدید که باد شما را به این طرف و آن طرف می کشد خواب شما بیانگر این است که به مسافرتی خواهید رفت که برای شما سود و منفعت بسیاری خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی می گوید :

 • اگر کسی خواب ببینید که باد او را از جایی به جایی دیگر می برد خوابش بیانگر این است که به سفری دور خواهد یافت و در آن سفر جاه و بزرگی یابد به اندازه ای که او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر ببینید که باد به صورت گرد و در تاریکی بود خوابشگر بیانگر ترس و بیم و اندیشه آن قوم است.

.

تعبیر خواب باد امام صادق

امام جعفر صادق علیه السلام دیدن باد در خواب را بر ۹ وجه گفته است :

 1. بشارت
 2. فرمانروایی
 3. مال
 4. مرگ
 5. عذاب
 6. کشتن
 7. بیماری
 8. شفا
 9. آسایش

اگر شخصی در خواب ببیند که بر باد نشسته است، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد..

تعبیر خواب باد سرد و باد گرم

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن باد سموم در خواب نشانه بیماری های سرد است و دیدن باد معتدل سرد در خواب نشانه بیماری های شوریده در آن دیار است و دیدن باد معتدل در خواب نشانه تندرستی مردم آن دیار و همچنین موجب نیکوئی آن دیار است.

.

تعبیر خواب راه رفتن در باد

لیلا برایت می گوید :

 • اگر کسی در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می رود و باد به صورتش می وزد خوابش بیانگر این است که باید اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارها داشته باشد.
 • اگه در خواب ببیند که در جهت موافق باد راه می رود خوابش بیانگر موفقیت او در انجام کارها است.

تعبیر خواب آب با تعبیر بزرگان علمای جهان اسلام
تعبیر خواب آب خوردن
اگر ببيند از آب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با ...
.

تعبیر خواب باد مغرب و شمال

 • اگر کسی در خواب ببینید که از باد مغرب نرم نجات یافت خوابش نشان این است که مال و اموال مردم آن دیار زیاد می شود.
 • اگر ببینید که از باد شمال نرم نجات یافت خوابش بیانگر شفا و نجات آن دیار خواهد بود.
 • اگر در خواب صدای باد را بشنود خوابش نشان این است که خبر پادشاه بزرگ در آن دیار پخش خواهد می شود.

.

تعبیر خواب باد و بوران

آنلی بیتون می گوید : اگر کسی در خواب باد و بوران شدید دید خوابش نشانگر این است که او کارهایی را انجام می دهد که در موفقیت و به ثمر رسیدن شون دچار شک و تردید است. در حالت کلی دیدن باد و بوران شدید در خواب نشانه دست زدن به کاری دشوار و ناامید کننده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.