اگر کسی در خواب ببینید با آبپاش مشغول آب دادن به گل ها و درخت ها است و یا در حال آبیاری باغچه است طبق گفته معربان تعبیر خواب, خواب آن شخص نشانه رفتن به جایی خوش آب و هوا خواهد بود اما در هر حال باید از جزیئات د...
تعبیر خواب آبپاش | تعبیر کامل دیدن وسیله آب پاش در خواب

دیدن خواب آب و هوای گرم یا تعبیر خواب هوای سرد و آب و هوای خوب یا بد و هچنین دیدن خواب هوا در رنگ های سبز و سرخ هر کدام تعبیر جداگانه ای دارد که در ادامه مفصل تعبیر خواب هر کدام را از نظر عالمین بزرگ تعبیر خواب...
تعبیر خواب آب و هوای گرم و سرد | تعبیر خواب آب و هوای خوب و بد

امروز در پارلین تعبیر خواب دیدن میوه و آب میوه و میوه فروش را آماده کرده ایم هر چند که خواب دیدن هر میوه تعبیر خاصی را دارد و ممکن است بعضی وقتا شخص به یاد نداشته باشد که چه نوعی میوه ای را در خواب دیده و یا حت...
کامل ترین تعبیر خواب خوردن و دیدن میوه و میوه فروش و آب میوه

در این پست تعبیر خواب آب معدنی شامل دیدن خود آب معدنی در خواب و همچنین نوشیندن آب معدنی در خواب از دید ۲ عالم بزرگ تعبیر خواب را آماده کرده ایم که شما در ادامه مطلب مشاهده میکنید. اگر کسی خواب آب معدنی ببینید ...
کامل ترین تعبیر خواب نوشیدن و دیدن آب معدنی در خواب

عالمین تعبیر خواب بزرگ معمولا دیدن یخ در خواب را خوب نمیدانند و این خواب را نشانه غم و اندوه برای آن شخص میدانند البته برخی از معبرین تعبیر خواب هم بر این باورند که دیدن خواب یخ بستگی به اینکه فصل گرما باشید و...
تعبیر خواب یخ از خوردن و نوشیدن آب یخ تا سر خوردن روی یخبندان

دیدن خواب آب لجن آلود و گل آلود در خواب به این معنی است که شما به زودی در کاری دست و پاگیر گرفتار خواهید شد که گرفتاری زیادی برای شما به وجود خواهد آورد و آرامش را از شما خواهد گرفت. این عالم تعبیر خواب, تعبی...
تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود و دیدن خواب آب گل آلود

تعبیر خواب آب دهان انداختن بر روی زمین, تعبیر خواب تف کردن خلط گلو و تف انداختن در خواب, تعبیر دیدن تف کردن روی زمین و یا کسی در خواب, تعبیر خواب و معنی تف گرم و سرد و خشک و سیاه, تعبیر خواب دیدن آب دهان خشک در...
تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف کردن و تف انداختن

تعبیر خواب آب خوردن از آب صاف و خوشگواری, تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه و سالم از آب رودخانه و دریا, تعبیر خوردن آب از آب سیل در خواب, تعبیر خواب خوردن آب با کاسه یا لیوان در خواب, تعبیر خواب خوردن آب از پیاله یا...
تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه از دریا و رودخانه

تعبیر خواب آب چشمه زلال و پاک و همچنین آب تیره و کثیف, تعبیر دیدن خواب جوشیدن آب چشمه و چشمه جوشان و کم یا زیاد نشدن آب چشمه در خواب دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است : ۱- بزرگی وجوانمردی ۲- غم و اندوه ۳- م...
تعبیر خواب آب چشمه

اگر کسی در خواب کتری آب جوش ببینید و یا دست و پاش با آب جوش بسوزید و یا آب جوش بر روی کسی بریزد و یا از آب جوش بخورد میتوانید تعبیر خوابش را در ادامه ببینید البته برای تعبیر خواب آب جوش عالمین تعبیر خواب, تعبی...
تعبیر خواب کتری آب جوش و سوختن با آب جوش

تعبیر خواب آب زلال و صاف جوی و خوردن از این آب, تعبیر خواب دیدن آب جوی تلخ و شور, تعبیر خواب نشستن در آب جوی و زلال و تیره و کادر, تعبیر خواب آب جاری روان و روشن, تعبیر دیدن آب جای و روان تمییز و بدون گل آلود د...
تعبیر خواب آب جاری و زلال | تعبیر خواب جوی آب روان

تعبیر خواب آب تیره, تعبیر خواب دیدن آب تیره و راکد در خواب, تعبیر خواب خوردن آب تیره و راکد و عمیق در خواب, تعبیر دیدن خواب فراوانی آب در خواب از دید ۷ عالم بزرگ تعبیر خواب اگر آب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت...
تعبیر خواب خوردن و دیدن آب تیره و راکد در خواب

تعبير خواب دماغ گرفتن, تعبیر خواب چرک بینی, تعبیر خواب امام صادق خلط بینی, تعبیر خواب آب ریزش بینی | تعبیر ترشحات و خلط و مخاط بینی, تعبیر دیدن دماغ گرفتن و افتادن ترشحات و آشغال بینی بر روی زمین, تعبیر خواب خل...
تعبیر خواب آب ریزش بینی | تعبیر ترشحات و خلط و مخاط بینی

تعبیر کامل خواب آب بازی, تعبیر خواب آب بازی با دختری که عاشقش هستیم, تعبیر خواب آب بازی با دوستان, تعبیر خواب آب بازی با همکلاسی مون, تعبیر خواب آب بازی کردن با فامیلامون ۱- اگر در خواب خود را مشغول آب بازى با...
تعبیر خواب آب بازی | تعبیر آب بازی با دوستان در خواب

امروز در بخش تعبیر خواب پارلین, تعبیر کامل دیدن خواب درخت آبنوس را از دید ۴ علم بزرگ تعبیر خواب جهان آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده میکنید آبنوس درختی تنومند و قدرتمند مثل درخت گردو است که در مناطق آفریقا و...
تعبیر خواب دیدن درخت آبنوس در خواب

تعبیر خواب ظرف آبگینه (شیشه,بلو و …)معنای دیدن آبگینه در خواب تعبیر خواب آبگینه مشاهده آبگینه در خواب معنای دیدن آبگینه در خواب تفسیر مشاهده آبگینه در خواب,تعبیر خواب شکستن ظرف آبگینه در خواب,تعبیر خواب آ...
تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبشار در خواب دیدن,تعبیر خواب خیس شدن با آب آبشار, تعبیر خواب آبشار,تعبیر خواب دیدن آبشار کثیف,تعبیر خواب آبشار تمیز,آبشار در خواب دیدن,تعبیر خواب دیدن آبشار کوتاه,تعبیر خواب آبشار بلند,خواب آبشار,تع...
تعبیر خواب آبشار

تعبیر خواب آبادانی,معنای دیدن آبادانی مکانی در خواب,معنای دیدن اباد شدن جایی در خواب,معنای دیدن آباد شدن خونه در خواب,معنای دیدن آباد شدن محل زندگی در خواب,تعبیر خواب آباد شدن خانه,تعبیر خواب آبادی,تعبیر خواب ش...
تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب آب استخر, تعبیر خواب جمع شدن آب در خانه, تعبیر خواب آب پاشیدن, تعبیر خواب آب ریختن روی سر, تعبیر خواب آب دریا, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب سیل در خانه غوطه خوردن و فرو رفت...
تعبیر خواب آب