تشک

تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه از دریا و رودخانه

چهار شنبه, 18 اکتبر , 2017

تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه از دریا و رودخانه | تعبیر خوردن آب کثیف سیل

تعبیر خواب خوردن آب تمیز و پاکیزه دریا و رودخانه و آب کثیف سیل

تعبیر خواب آب خوردن از آب صاف و خوشگواری, تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه و سالم از آب رودخانه و دریا, تعبیر خوردن آب از آب سیل در خواب, تعبیر خواب خوردن آب با کاسه یا لیوان در خواب, تعبیر خواب خوردن آب از پیاله یا ظرفی که شگ ازش آب میخورد, تعبیر خواب نوشیدن آب گرم, تعبیر خواب خوردن آب تمیز از دریا و رودخانه

تعبير خواب آب خوردن به روايت محمد بن سیرین

اگر بیند كه از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل كند كه عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود.

اگر بیند كه از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند كه جمله آب دریا را بخورد، دلیل كند كه پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند كه به قدر آن كه از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

تعبیر خواب آب خوردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد.یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.

آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه از دریا و رودخانه | تعبیر خوردن آب کثیف سیل

تعبیر خواب آب خوردن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند كه آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل كند كه زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما كاری كند كه بلا و فتنه بدو رسد، كه مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج كند.

 تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه از دریا و رودخانه | تعبیر خوردن آب کثیف سیل


همچنین ببینید :

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب آب بازی

تعبیر خواب آب جوش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...