تشک

کامل ترین تعبیر خواب خوردن و دیدن میوه و میوه فروش و آب میوه

چهار شنبه, 6 دسامبر , 2017

امروز در پارلین تعبیر خواب دیدن میوه و آب میوه و میوه فروش را آماده کرده ایم هر چند که خواب دیدن هر میوه تعبیر خاصی را دارد و ممکن است بعضی وقتا شخص به یاد نداشته باشد که چه نوعی میوه ای را در خواب دیده و یا حتی مجموعه ای از میوه ها را در خواب ببینید با این حال تعبیر خواب میوه از نظر اکثر معبران تعبیر خواب, منفعت بوده است مثلا حضرت یوسف دیدن میوه در خواب را نشان روزی حلال تعبیر کرده است. در این پست پارلین سعی کردیم در مورد تعبیر خواب میوه مواردی که بسیاری از مردم در خواب می بینند را گردآوری کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنید

تعبیر خواب میوه به روایت محمد بن سیرین

اگر شخصی در خواب میوه ای را ببینید که شیرین است خوابش بیانگر منفعت برای آن شخص خواهد بود به شرطی که میوه را بخورد. و اگر شخصی در خواب از درختی میوه بچیند به همان میزان مال و اموال می یابد و اگر میوه از درخت پیش او بیفتد خوابش باینگر بدست آوردن مال و اموال بی رنج است.

تعبیر خواب میوه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن میوه در خواب خیر و برکت و نعمت برای شخص خواهد بود اگر شخصی در خواب سبد میوه ای دید به طوریکه که تشخصی ندهد چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است حالا فرقی نمی کند سبد میوه ای را به کسی دیگر بدهد یا از کسی بگیرد.

تعبیر خواب میوه به روایت حضرت دانیال

اگر شخصی از باغ به وقتش میوه بخورد خوابش بیانگر جمع کردن مال به همان قدر می باشد و اگر بی وقت بخورد مالش تلف خواهد شد. از نظر حضرت دانیال دیدن خواب میوه های ترش نشان غم و اندوه برای آن شخص می باشد و دیدن میوه های نارسیده در خواب نشان از مال حرام می باشد. و اگر شخصی ببینید میوه های تابستان به زمین می افتند خوابش بیانگر بیماری برای آن شخص است.

تعبیر خواب میوه به روایت خالد بن علی بن محدالعنبری

اگر شخصی خواب میوه شیرین را ببینید خوابش بیانگر روزی و دانش مفید است و اگر میوه ترش باشد خوابش بیانگر پول حرام و یا بدتر شدن بیماری تعبیر می کند. و همچنین دیدن خواب میوه تر و تازه را علامت خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می کند. و در بعضی موارد او دیدن خواب میوه را به زن گرفتن تعبیر کرده است.

همچنین اگر فرد فقیری در خواب میوه ببینید ثروتمند خواهد شد و اگر فرد ثروتمندی خواب میوه را ببیند مال و اموالش زیادتر خواهد شد و اگر شخصی در خواب ببیند که سر او میوه می اندازند خوابش بیانگر اینه که آن شخص در میان مردم به فردی نیکوکار شهرت خواهد یافت.

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه از نظر لوک اویتهاو

اگر فردی میوه بر روی درخت در خواب ببینید نشان خوش یمنی است

اگر فردی میوه چیده شده در خواب ببینید خوابش نشان پایانی خوش برای یک محاکمه خواهد بود

اگر فردی میوه ترش ببینید بدبختی و اگر میوه شیرین بود نشان ثروت است

اگر فردی میوه به مقدار زیاد ببینید خوابش نشان از پروژهای موفق برای او خواهد بود

تعبیر خواب میوه از نظر آنلی بیتون

اگر کسی در خواب میوه های رسیده را در میان شاخ و برگ درختان ببیند آینده ای خوش و سعادت آمیر در انتظار آن شخص است

اگر کسی میوه سبز را در خواب ببینید خوابش نشان از کوشش های ناامید کننده و شتاب زده است

اگر دختری در خواب ببینید که میوه ای سبز می خورد خوابش بیانگر این است که از ارث محروم خواهد شد

اگر کسی در خواب ببینید که میوه خرید و فروش می کند خوابش نشان از فعالیت تجاری آزاد و کسب سودی اندک است

اگر کسی در خواب میوه رسیده ببینید و یا میوه رسیده بخورد خوابش بیانگر کسب لذت و ثروتی ناپایدار است

تعبیر خواب میوه فروشی به روایت امام جعفر صادق

اگر شخصی در خواب میوه فروشی را ببیند که میوه خوش طعم می فروشد خوابش بیانگر مضرت و زیان است.

تعبیر خواب میوه فروشی به روایت خالد بن علی بن محدالعنبری

از نظر این معبر میوه فروش در خواب نشان از مردی است که از اسرار و رازهای مردم محافظت می کند و مردم در دارایی و اسرار خود او را امین میدانند و همچنین دیدن میوه فروش در خواب ممکن است بیانگر مال و دارایی, زن, روزی و منفعت برای شخص خواب دیده باشد.

تعبیر خواب میوه فروشی به روایت آنلی بیتون

اگر شخصی در خواب میوه فروشی را ببیند خوابش نشان از کار سخت برای جبران زیان و دست زدن به معاملات ناموفق برای آن شخص خواهد بود

تعبیر خواب آب میوه به روایت لیلا برایت

دیدن خواب آب میوه نشان از غرایز روحی و روانی و هیجانات و علایق آن شخص است

و اگر شخصی در خواب ببیتید که آب میوه ای را می گیرد خوابش بیانگر فریب خوردن خوشی های ظاهر می باشد که به زودی آن شخص هوشیار خواهد شد.

تعبیر خواب » تعبیر خواب خوردن میوه و دیدن انواع میوه و میوه فروش و آب میوه در خواب


همچنین ببینید :

تعبیر خواب دیدن آب گل آلود در خواب

تعبیر خواب دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب دیدن آب معدنی در خواب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...