تشک

تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود و دیدن خواب آب گل آلود

یکشنبه, 19 نوامبر , 2017

تعبیر خواب آب گل آلود از دید منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خواب آب لجن آلود و گل آلود در خواب به این معنی است که شما به زودی در کاری دست و پاگیر گرفتار خواهید شد که گرفتاری زیادی برای شما به وجود خواهد آورد و آرامش را از شما خواهد گرفت.

تعبیر خواب آب گل آلود از دید لوک اویتنهاو

این عالم تعبیر خواب, تعبیر دیدن آب گل آلود در خواب را ضرر میداند.

تعبیر خواب آب گل آلود از دید آنلی بیتون

اگر کسی در خواب آب گل آلود را ببیند به این معنی است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نا امیدی و دلسرد شدن از زندگی در زندگی آن شخص خواهد داد و اگر کسی خواب ببینید که در آب گل آلود افتاده است خواب او به این معنی است که از نتایج اشتباهاتش رنج خواهد برد. و اگر کسی در خواب بببینید که از آب گل آلود می نوشد به این معنی است که او به بیماری مبتلا خواهد شد.

 تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود

تعبیر خواب » تعبیر خواب کامل افتادن در آب گل آلود و دیدن خواب آب گل آلود


همچنین ببینید :

تعبیر خواب خوردن آب دریا

تعبیر خواب دیدن آب چشمه جوشان

تعبیر خواب آب دهان انداختن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...