با افسردگی بعد از شکست عشقی چه کنیم ؟

با افسردگی بعد از شکست عشقی چه کنیم ؟

در مواجهه با شکست عشقی، شکست‌های عاطفی، به بازی گرفته شدن احساس و افسردگی ناشی از شکست عشقی و… باید به جای این‌که روی «خود‌تخریبی» کار شود و فرد دست به «خودمحکوم سازی» بزند، به این فکر کند که در کدام مرحله‌ی انتخابش خطا داشته، در چه مراحلی عمل صحیح ...
با افسردگی بعد از شکست عشقی چه کنیم ؟