تشک

تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف کردن و تف انداختن

سه شنبه, 24 اکتبر , 2017

تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف کردن و تف انداختن در خواب در پارلین

تعبیر خواب آب دهان انداختن بر روی زمین, تعبیر خواب تف کردن خلط گلو و تف انداختن در خواب, تعبیر دیدن تف کردن روی زمین و یا کسی در خواب, تعبیر خواب و معنی تف گرم و سرد و خشک و سیاه, تعبیر خواب دیدن آب دهان خشک در خواب به صورت کامل, تعبیر خواب تف, تعبیر خواب خشک شدن آب دهان و تعبیر خواب آب دهان خوردن

تعبیر خواب کامل دیدن آب دهان و تف انداختن در خواب

تعبير خواب آب دهان به روايت ابن سیرین

ابن سیرین میگوید : اگر کسی ببیند که تف انداخت سخنی می گوید که جایز و مشروع نیست و اگر ببیند در مسجد تف انداخت در امور دینی سخن می گوید ، و نیز در هر جا که تف بیاندازد در موضوعی که از نظر تعبیر مربوط به آن محل است سخن می گوید و اگر دید به دیوار تف انداخت مالی در راه رضای خدا خرج می کند و اگر ببیند بر زمین تف انداخت مزرعه و باغ و ملک می خرد و نیز برخی می گویند اگر ببیند که به دیوار تف انداخت عهد شکنی می کند یا قسم دروغ می خورد .

تعبير خواب آب دهان به روايت کرمانی

کرمانی میگوید : اگر ببیند تف او گرم است عمرش طولانی می باشد ، و تف سرد دلیل بر مرگ است ، و تف سیاه غم و اندوه ، و تف زرد بیماری است ، و تف خشک در دهن بر فقر و بی چیزی دلالت دارد ، و اگر ببیند آب دهان از دهانش بیرون آمد ولی لباسش را کثیف نکرد ، علمی را بیان می کند و اگر آب دهانش خونی بود ، علم باطل و نادرستی را بیان می کند . چنانچه شخص بیماری را در خواب دید که آب از دهان به زمین انداخت شفا پیدا خواهد کرد و اگر ببیند خلط از گلو بیرون آورد و با آستین آن را گرفت مال خود را برای خانواده و همسرش خرج می کند .

تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف کردن و تف انداختن

تعبير خواب آب دهان به روايت جابر مغربی

جابر مغربی میگوید : اگر کسی ببیند که به روی او تف کردند به خاندان او طعنه می زنند ، و اگر ببیند که تفش خون آلود است مال حرام می خورد و دروغ می گوید .

تعبیر خواب پارلین » تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف کردن و تف انداختن


همچنین ببینید :

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب آب بازی

تعبیر خواب آب جوش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...