کامل ترین مرجع تعبیر خواب آبشار از دید ۵ عالم بزرگ

چهار شنبه, 11 ژانویه , 2017

تعبیر خواب آبشار » کامل ترین مرجع تعبیر خواب آبشار از دید 5 عالم بزرگ

تعبیر خواب آبشار در خواب دیدن,تعبیر خواب خیش شدن با آب آبشار, تعبیر خواب آبشار,تعبیر خواب آبشار کثیف,تعبیر خواب آبشار تمیز,آبشار در خواب دیدن,تعبیر خواب آبشار کوتاه,تعبیر خواب آبشار بلند,خواب آبشار,تعبیر خواب آبشار در کوه,تعبیر خواب آبشار در جنگل,تعبیر خواب آبشار زلال,تعبیر خواب رفتن به آبشار,تعبیر خواب ناهار خوردن کنار آبشار,تعبیر خواب مردن با آب آبشار

کامل ترین مرجع تعبیر خواب آبشار از دید 5 عالم بزرگ

اگر به دنبال تعبیر خواب آبشار خود هستید در ادامه با ما همراه باشید :

منوچهر مطيعي تهراني درباره تعبیر خواب آبشار می گويد :

آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما نيز در خواب نسبت به جا يي که آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديکي ما را به حادثه اي که خواب پيش بيني مي کند نشان مي دهد.

اگر زير آبشار ايستاده باشيد حادثه با شما ار تباط مستقيم دارد ولي اگر از دور شاهد و ناظر فرو ريختن آن باشيد حادثه به شما مربو ط نمي شود و احتمالا ناظر آن خواهيد بود. اگر آبشاري که در خواب مي بينيم آبي روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه اي که واقع مي شود خير و برکت همراه مي آورد. آب متعفن بيماري است.

اگر از ايستادن زير سقوط آب آبشار خوشتان مي آيد و از آن لذت مي بريد در مسير حادثه اي مطلوب قرار مي گيريد و سودي عايدتان مي شود که اين سود از شما نيز مي گذرد و ديگران را متمتع مي سازد ولي اگر فشار آب را با ناراحتي احساس کرديد و در عالم خواب مي خواستيد از زير جريان آب خود را نجات دهيد و کنار برويد نشان آن است که گرفتار رنج و غم مي شويد.

لوک اويتنهاو درباره تعبیر خواب آبشار مي گويد :

آبشار اميدهاي بر باد رفته

آنلي بيتون تعبیر خواب آبشارمى‏گويد:

ديدن آبشار در خواب ، علامت آن است كه با خشونت ثروتي گرد خواهيد آورد.ثروتي كه براي تأمين زندگي آيندة شما نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد.

ليلا برايت تعبیر خواب آبشار مى‏گويد:

ديدن آبشار به اين معنا است كه يكى از اعضاى خانواده‏ى شما دچار مشكل سختى خواهد شد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آبشار : به محلي دعوت ميشويد كه در آنجا خوش گذارني ميشود يك آبشار از آب تميز و صاف: خوشبختي

به همراه ديگران به يك آبشار نگاه ميكنيد : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسيار بد گويي ميكنند.

از يك آبشار آب برميداريد : بر مشكلات شما اضافه ميشود.

تعبیر خواب آبشار » کامل ترین مرجع تعبیر خواب آبشار از دید ۵ عالم بزرگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.