تشک

تعبیر خواب آجر چیست؟ | دیدن خواب افتادن آجر تا آچر چینی در خواب

یکشنبه, 4 فوریه , 2018

خواب آجر یکی دیگه از خواب های معمول هر شخصی می تواند باشد و در کل تعبیر خواب آجر خوب است اما برای تعبیر دقیق تر باید دید آن شخص خواب آجر را با چه شرایطی دیده است مثلا اگر کسی خواب ببینید که آجر به صورت آوار روی سرش بریزید خوابش خوب نیست و باید در روزهای آینده از برخورد تند با دیگر بپرهیزد. در ادامه این پست پارلین می توانید تعبیر خواب افتادن آجر تا چیدن آجر را مشاهده کنید.

تعبیر خواب داشتن آجر

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  • اگر کسی در خواب ببینید که آجرهای زیادی دارد نشانه دلگرم شدن به کار و شغل و زندگی است.
  • اگر کسی در خواب آجر به دو رنگ سفید و سرخ ببینید نشان این است که آن شخص در کار خود تردید دارد اما نهایتاً به موفقیت خواهد رسید.

تعبیر خواب آجر چینی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  • اگر کسی در خواب آجر روی هم بچیند تعبیر خوابش خوب و نیکو است.
  • اگر کسی در خواب ببینید که شخصی برایش آجر می چیند و برای شما کار می کند خوابش نشان این است که از جانب شخصی که تدبیر و قدرت داد تقویت می شود.
  • اگر شخصی برای دیگری آجر حمل می کند یا آجر می چیند خوابش نشانه این است که از جانب این شخص تقویت می شود.
تعبیر خواب خرید و اجاره کردن آپارتمان
تعبیر خواب خرید و اجاره کردن آپارتمان
اگر خواب دیدید که مالک و صاحب یک آپارتمان شدید خواب شما نشانه مشاجره در ...

تعبیر خواب آجر شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  • اگر کسی در خواب آجر شکسته ببینید نشانه سستی در کار است.
  • اگر شخصی در خواب مشغول شکستن آجر است خوابش نشانه این است که به ویرانی کار خویش اقدام می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...