تشک

تعبیر خواب آتش روشن کردن | تعبیر دیدن آتش افروختن در خواب

شنبه, 27 ژانویه , 2018

دیدن روشن کردن و افروختن آتش در خواب یکی دیگر از خواب های معمول و رایج در بین ماست و باید دید شما خواب آتش روشن کردن و افروختن آتش را با چه شرایطی دیدید مثلا ممکن است یکی آتش برای روشنایی یا گرم شدن روشن کن و یا یکی دیگه آتش برای پخت و پز روشن کند که هر کدام از این خواب ها تعبیر های متفاوتی دارند که در ادامه در این تعبیر خواب پارلین, شما می توانید تعبیر خواب افروختن آتش خود را ببینید.

تعبیر خواب آتش روشن کردن

جابر مغربی می گوید :

 • اگر شخصی خواب ببینید که در بیابان آتش می افروخت تا مردم  از نور آتش راه را پیدا کنند و هرکس به مقام و موضع خودش برود خوابش نشانه این است که از علم و حکمت او بهره خواهند برد و به راه راست بروند.
 • دیدن خواب فرو رفتن و خاموش شدن آتش و همچنین زایل شدن نور آتش نشانه این است که که احوالش متغیر شود و از دنیا برود. ولی اگر ببینید که آن آتش در بیابان افروخت علامت این است که مردم را به راه ضلالت ببرد.
 • اگر شخصی خواب ببینید که آتشی را روشن کرد تا موضعی را بسوزاند و آتش آن را سوخت اگر از بازرگانش باشد نشانه این است که خرید و فروشش به نفاق کند و مال حرام بود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که از خانه همسایه اش اتش همی برد خوابش نشانه این است که مالی حرام به او می رسد.

محمد بن سیرین می گوید :

 • آتش روشن کردن و افروختن یک پادشاه و حاکم در خواب نشانه قوت و نیرومندی است.
 • دیدن خواب آتش بی دود و بدون روشنایی, نشانه نیرو, قوت و نیرو برای حاکم و پادشاه است.
 • اگر شخصی برای روشنایی آتشی افروخت خوابش نشانه این است که کاری را با دلیل و برهان شروع می کند و ابهامات آن کار را از میان می برد.
 • اگر حاکم یا پادشاهی در خواب آتش با دود ببیند نشانه این است که او پادشاه و حاکمی ستمگر است و غم و اندوه و زیان به او خواهد رسید.
 • اگر شخصی خواب ببیند که آتش روشن کرده تا خودش یا شخص دیگری با آن آتش گرم شود خوابش بیانگر این است که آن شخص به دنیال چیزی است که از آن برایش نفعی برسد.
 • اگر شخصی در خواب آتشی بی فایده افروخته باشد و اصلا نیازی به گرمای آتش نباشد خوابش نشانه این است که بی جهت جنگ و دشمنی خواهد شد.

تعبیر خواب آتش گرفتن انسان
تعبیر خواب آتش گرفتن انسان
اگر شخصی در خواب ببینید که آتش اندام او را سوزاند خوابش بیانگر این است که به اندازه آن ...

ابراهیم کرمانی می گوید :

 • آتش افروختن در خواب برای سوزاندن اهالی جائی نشانه این است که از اهالی آنجا بدگوئی و غیبت می کند.
 • اگر شخصی در خواب آتش می افروخت اما آتش افروخته نمی شد و روشنایی نمی داد اگر آن شخص علمی دارد به کارش خواهد آمد و از آن بهره مند خواهد شد و اگر حاکم یا پادشاهی است عزت و جایگاه و دولتش استحکام می یابد.

تعبیر خواب آتش روشن کردن برای پخت و پز

ابن سیرین می گوید :

 • آتش افروختن برای پختن و بریان کردن چیزی در خواب نشانه این است که به خاطر غیبت مردم به کاری اقدام می کنید تا از حال کسی آگاهی پیدا کنید.
 • اگر شخصی آتش افروخت و از پخته شده و بریانش بر آتش خورد خوابش نشانه این است به اندازه ای که از آن بریان و خوردنی خورده است رزق و روزی با غم و اندوه و دشواری نصیب آن شخص خواهد شد.
 • اگر شخصی بر زیر دیگ که داخلش گوشت یا هر چیزی دیگری است آتش می افروزد خوابش نشانه این است که اقدام به کاری می کند که بانوی خانه از آن کار نفع و تمتعی می کند.
 • اگر شخصی بر زیر دیگ که داخلش چیزی نیست آتش می افروزد نشانه این است که از کاری که در آن مشغول است غمگین و اندوهگین می شود و کارش با ملال توأم خواهد شد.
 • اگر شخصی خواب ببیند که برای پختن حلو آتش افروخت آن شخص سخنان نیکو که درباره او می گویند را خواهد شنید.
 • ایراهیم کرمامی : اگر شخصی در آتشدانی برای غذا پختن با ناامیدی آتش افروخت خوابش علامت این است که با مردمی از خویشان یا اعضای خانواده خود دعوا کند.

تعبیر خواب خاموش شدن آتش

محمد ابن سیرین می گوید : اگر شخصی خواب ببینید که آتشی را که افروخته است خاموش شد نشانه این است که آن شخص هلاک خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...