تشک

تعبیر خواب بادکنک | تعبیر دیدن ترکیدن و هوا کردن بادکنک در خواب

دوشنبه, 15 ژانویه , 2018

دیدن بادکنک در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب بادکنک را با چه ویژگی هایی دیدید چون ممکن است یکی خواب ببینید بادکنکی ترکید یا حتی دنبال تعبیر خواب بادکنک در آسمان باشید و ... که همه این خواب ها تعبیرهای متفاوتی دارند که در ادامه می توانید تعبیر دقیق خواب خود را بیابید اما در کل طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب دیدن بادکنک در خواب بد نیست.

تعبیر دیدن بادکنک در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
  • اگر بادکنک بزرگ باشید و شبیه بالن باشد تعبیر خوابش نشان دهنده کار بزرگ است که شما نمی توانید آن را انجام دهید.
  • اگر خواب دیدید که بالنی بزرگ در حال پرواز در آسمان می باشد و مردم به تماشا ایستاده باشند خواب شما بیانگر این است که هیجان عمومی به وجود می آید که امید بخش است.
آنلی بیتون می گوید : دیدن خواب بادکنک نشان دهنده مشکلات است.

تعبیر خواب بادکنک هوا کردن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
  • اگر به وسیله بادکنک بزرگی از زمین بلند شدید و به هوا رفتید نشان دهنده از دست دادن تکیه گاه زندگی تون خواهد بود.
  • اگر توسط بادکنک بزرگی به هوا رفتید و در سبد بالن ایستاده باشید خواب شما بیانگر این است که عشقی سر راه شما قرار می گیرد که بسیار هیجان انگیز است.
  • اگر دختر جوانی خواب ببینید که با بادکنک بزرگی شبیه بالن پرواز می کند خوابش علامت این است که با کسی شوهر می کند که در شهری دور خانه دارد.
  • اگر در خواب با بالن خیلی بالا رفتید به طوریکه زمین زیر پایتان محو شد و همچنان به طور عمودی در حال بالا رفتن بودید به هیچ وقت تعبیر خواب شما خوب نیست.

تعبیر خواب ترکیدن بادکنک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
  • اگر شخصی خواب ببینید که سوار بادکنکی بزرگ شبیه بالن است و ناگهان بادکنک ترکید تعبیر خوابش خوب نیست.
  • اگر بادکنک کوچک باشد و ترکید خوابش نشانگر این است که یکی از انگیره های عاطفی و احساسی خود را از دست می دهد.
تعبیر هوا کردن بادبادک در خواب
تعبیر هوا کردن بادبادک در خواب
اگر در خواب بادبادکی هوا کردید خواب شما بیانگر این است که از طریق کارهای نادرست و ...

تعبیر خواب باد کردن بادکنک

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی خواب ببینید که بچه ها بادکنک ها را باد می کنند خواب شما نشان دهنده برآورده نشدن انتظاری است که رسیدن به آسودگی دارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...