تشک

تعبیر خواب پرستیدن آتش | تعبیر دیدن سجده کردن به آتش در خواب

پنجشنبه, 25 ژانویه , 2018

دیدن پرستیدن آتش در خواب بسته به اینکه شما خواب آتش را با چه شرایطی دیدید تعبیر خوب و بد می شود. در ادامه ما تعبیر خواب پرستیدن و غلتیدن در آتش  همچنین تعبیر خواب سجده کردن به آتش را به صورت کامل آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آتش پرستیدن

حضرت دانیال می گوید :

دیدن خواب پرستیدن آتش و سجده کردن نشانه تعظیم به پادشاه و حاکم ستمگر است و به خدمت پادشاه خواهد رفت که این کار برایش طاقت فرسا خواهد بود.

دیدن خواب تعظیم کردن به آتشدان نشانه این است که به زنان خدمت خواهد کرد.

دیدن خواب بوسه زدن به آتش و پرستیدنش نشانه این است که خبر چین و مامور آگاهی دهنده قدرت حاکم شدنش را احتمال بسیار است.

اگر شخصی خواب ببینید که به آتش اندر می شود تعبیرش نشانه این است که به اندازه حضورتش در آتش از پادشاه منفعت نصیبش خواهد شد.

اسعماعیل اشعت می گوید :

دیدن خواب آتش پرستیدن نشانه این است که بازداری و عوانی کند و آن آتش که می پرستید.

دیدن خواب آتش اگر به شکل اخگری بود نشانه این است که غرض او از دین جمع کردن مال بود و مال حرام بسیار جمع خواهد کرد.

تعبیر خواب سوختن و آتش گرفتن انسان
تعبیر خواب سوختن و آتش گرفتن انسان
اگر شخصی در خواب ببینید که آتش اندام او را سوزاند خوابش بیانگر این است که ...

تعبیر خواب غلتیدن در آتش

حضرت دانیال می گوید :

اگر کسی خواب ببینید که در آتش می غلتید و در می بافت تا از آتش صدمه نبیند نشانه این است که در کارگزاری قدرت حاکم به امنیت, رفاه و آسایش روزگار خواهد رسید.

اگر کسی خواب ببینید که در آتش می غلتد و از آتش زیانی و صدمه ای به او می رسد نشانه این است که او سرانجام خطرناکی خواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...