تشک

تعبیر خواب آتش دان | تعبیر دیدن منقل آتش و آتشدان در خواب

دوشنبه, 15 ژانویه , 2018

تعبیر دیدن ظرف آتش دان و منقل آتش در خواب نشانه زن خدمتکار است که بر حسب ویژگی های آتش دان خواب شما کامل تعبیر می شود. اما آتشدان چیه؟ آتشدان نوع ظرف به خصوص شبیه منقل است که در آن آتش روشن می کنند و اسپند, کندر, صندل و بخور بر آتشدان اضافه می کنند تا بوی خوش در هوا پخش شود.

تعبیر خواب منقل و آتش دان

اما جعفر صادق (ع) می گوید : اما صادق دیدن خواب آتش دادن را بر دو وجه توصیف کرده است :
  • زن خادمه
  • کنیزک
ابن سیرین می گوید :
    • دیدن خواب آتش دادن زنی است که خدمتکار خانه است.
    • اگر جنس آتش دادن آهنی باشد نشانه این است که آن زن از خویشان آن خانه است.
    • اگر جنس آتش دادن چوبی باشد علامت این است که آن زن از خویشان خانه نیست و از اهل نفاق است.
    • اگر جنس آتش دادن از گل باشد نشانگر این است که آن زن از اهل گردنکشان و مشرکان است.
تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین
تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین
تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه و منزل خود و همسایه و دیگران و آتش گرفتن ماشین ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...